Zásady ochrany osobných údajov

Užívateľ svojou registráciou na webe www.GigaPlaces.com (ďalej "Web") udeľuje súhlas pánovi Ing. Petru Liškovi, so sídlom Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Česká republika, IČ: 684 933 55, (ďalej "Správca") so spracovaním osobných údajov a je uzrozumený s podmienkami ich ochrany opísanými v tomto dokumente, as týmito podmienkami v celom znení súhlasí. Poskytovateľ je Správcom osobných údajov užívateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej "GDPR") a zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov. Rozsah spracovanie Registráciou užívateľ súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: Meno a priezvisko Email Profilová fotografia Ďalej potom odkazy na užívateľov Facebook, Instagram alebo osobné webovú stránku, užívateľove mesto, používateľov stať, ak tieto údaje užívateľ vyplní vo svojom profile Dôvod spracovania a / Oprávnený záujem správcu (registrácia užívateľa): Meno, priezvisko, profilovú fotografiu, mesto, štát a odkazy na Facebook, Instagram a osobné webové stránky je nutné spracovávať za účelom vytvorenia, úplnosti a identifikácia používateľského profilu. Všetky tieto údaje je možné zmeniť v užívateľskom profile po prihlásení do webu. b / platný súhlas so spracovaním osobných údajov (newsletter) E-mail je nutné spracovávať na prihlásenie na odber newsletteru s informačným a obchodným oznámením. Spracovanie osobných údajov spracovateľovi Osobné údaje sú spracovávané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené spracovateľom, s ktorými má Správca uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov a prípadne ďalšie osobe v súlade so Zákonom a GDPR. Spracovatelia nesmie použiť údaje na iné účely. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia: Pavel Szabo, Na Vyhlídce 772/7 Vratimov, 73932, IČ 749 472 57 Spracovanie osobných údajov tretími stranami Web obsahuje odkazy na webové stránky iných spoločností. Ak používateľ klikne na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, a Správca nemôže byť zodpovedný za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán - prevádzkovateľov týchto iných webových stránok s právnymi predpismi. Web využíva platobné brány tretích strán pre niektoré typy platieb (napr. Platba kreditnou kartou). Vždy sú čísla kreditných kariet alebo iné citlivé údaje pre platbu spracovávali platobnou bránou tretej strany. Nezostanú a nemáme k dispozícii čísla kreditných kariet, ani iné citlivé platobné údaje. Doba spracovania osobných údajov Osobné údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov od posledného udelenia súhlasu. Po prihlásení užívateľa do svojho profilu na webe znovu začne päťročná lehota na spracovanie osobných údajov užívateľov Uchovávanie osobných údajov Osobné údaje užívateľov sú uchovávané na serveroch, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie. Dáta teda žiadnym spôsobom neopúšťa, ani nie sú uložené mimo Európskej Únie. Servery, kde sú dáta uchovávané, sa nachádza v datacentrách spoločností vshosting Ochrana osobných údajov Osobné údaje užívateľov sú chránené u Správca a spracovateľa pomocou moderných štandardov. Ich ochrana je zabezpečená jedinečnými užívateľskými menami a heslami. Zobrazenie osobných údajov na Webe Užívateľ si je plne vedomý možného zverejnenia niektorých svojich osobných údajov na stránke jeho profilu aiv ďalších častiach webe as týmto zverejnením súhlasí. Zákaz zasielania obchodných oznámení Užívateľ si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení na účel marketingu môže kedykoľvek odvolať a to: v užívateľskom profile kliknutím na odkaz v pätičke e-mailu zaslaním správy na adresu info@gigaplaces.com. Práva používateľa Používateľ berie do úvahy, že má podľa zákona právo: požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR) úpravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) zmazanie osobných údajov (čl. 17 ods. 1 písm. A) , ac) až f) GDPR). Výmaz Správca prevedie, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami obmedzenia spracovania (čl. 18 GDPR) prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR) namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR) podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov narušenie bezpečnosti Pri narušení bezpečnosti nakladania s dátami či únik dát Správca bezodkladne do 24 hodín uvedomí užívateľa webu a Úrad na ochranu osobných údajov. Všeobecné podmienky Webu Užívanie Webu sa riadi všeobecnými podmienkami, ktoré nájdete na adrese www.gigaplaces.com Záverečné ustanovenia Pokračovaním použitie Web vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle o tom, že rozumiete spracovanie vašich osobných údajov podľa týchto pravidiel. Sme oprávnení meniť tieto pravidlá podľa platnej legislatívy. Zmeníme Ak pravidlá, dáme vám vedieť formou e-mailovej správy. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.