Všeobecné podmienky používania webu www.GigaPlaces.com

1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto Všeobecné podmienky (ďalej "VP") upravujú práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa pri používaní webu www.GigaPlaces.com (ďalej "web") a pri využívaní služieb prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom používateľského rozhrania webu 1.2. Prevádzkovateľom webu a poskytovateľom služieb na tomto webe je Ing. Petr Liška, IČO: 684 933 55, Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Česká republika, (ďalej "prevádzkovateľ"). 1.3. Užívateľom webu sa pre účely týchto VP rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá web používa, využíva služby na tom webu či ho inak využíva 1.4. Užívateľ používaním tohto webu, využitím služieb na tomto webe či iným užitím webu súhlasí s týmito VP prevádzkovateľa. Ak ako používateľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte akokoľvek tento web 1.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia užívateľom. 1.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nedostupnosť či nefunkčnosť služieb. 1.7. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek bez akéhokoľvek nároku zo strany používateľa ukončiť či obmedziť poskytovanie služieb webe vrátane vymazania obsahu 1.8. Užívateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením svojho užívateľského konta prevádzkovateľom. 1.9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie identifikačných údajov používateľa, ako je užívateľské meno a heslo, ktorými sa prihlasuje k stránke. 1.10. Užívateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním služieb webu a súhlasí s tým, že služby nebude používať k žiadnym aktivitám, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky a pravidlami používania služieb prevádzkovateľa. 2. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa 2.1. Obsah webu má iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ tak neručí za správnosť a úplnosť informácií na webe 2.2. Akékoľvek údaje a informácie na webe, s výnimkou VP, nemajú povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom. 2.3. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto stránkach. 2.4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním tohto webu. 2.5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom webu a zároveň za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom webu. 3. Autorské práva 3.1. Používateľ berie na vedomie, že obsah webu je chránený predpismi na ochranu autorských práv a ďalšími predpismi, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva. 3.2. Užívateľ nie je oprávnený rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, predávať a prenášať obsah webu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa 3.3. Používateľ, týmto vyhlasuje, že je držiteľom autorských práv, a to práv osobnostných aj majetkových, k textovým aj obrazovým materiálom poskytnutým v rámci akýchkoľvek svojich príspevkov na webe. Pokiaľ by vyššie uvedené vyhlásenie užívateľa nebolo správne, úplné a pravdivé, nesie užívateľ plnú zodpovednosť voči skutočným autorom či iným oprávneným nositeľom autorských práv. 3.3. Používateľ berie na vedomie, že sprístupnením akýchkoľvek jeho príspevkov (textových, obrazových, audiovizuálnych alebo iných) autorsko povahy na webe udeľuje prevádzkovateľovi bezúplatnú, nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu na využívanie takých príspevkov, a to na účely propagácie a zaistenie služieb webu. 3.4. Prevádzkovateľ je oprávnený, ak má dôvodné podozrenie, že používateľ porušil, alebo zamýšľa porušiť autorské práva prevádzkovateľa či iných osôb, práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa alebo iných osôb, či prípadne iné ustanovenia týchto VP, pozastaviť užívateľovi prístup k jeho užívateľskému účtu, prípadne úplne jeho užívateľský účet zrušiť a zamedziť mu v užívaní služieb webu. 3.5. Užívateľ webu umožňuje prevádzkovateľovi zasahovať do obsahu svojich vložených článkov pre tieto účely: upravenie gramatických a štylistických chýb preklade textov do angličtiny či iných jazykov doplnení o praktické informácie zmena hlavného názvu či podnázvom článku vloženie externých odkazov pridanie GPS súradníc 4. Ochrana osobných údajov Zásady ochrany osobných údajov sú definované v samostatnom dokumente na tejto adrese: https://www.gigaplaces.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 5. Záverečné ustanovenia 5.1. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa riadi slovenským právom. 5.2. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VP neplatným, alebo neúčinným, nemá táto neplatnosť alebo neúčinnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VP. 5.3. Prevádzkovateľ dbá na zachovávanie autorských či iných práv a žiada, aby tak užívateľ činil tiež. Pre prípad, že používateľ zistí porušenie autorských práv alebo iných práv, môže prevádzkovateľovi svoje oznámenie o tomto podozrení na jeho e-mailovú adresu [email protected] Tieto VP nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.