Zásady ochrany osobních údajů

Uživatel svou registrací na webu www.GigaPlaces.com (dále „Web“) uděluje souhlas panu Ing. Petru Liškovi, se sídlem Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Česká republika, IČ: 684 933 55, (dále „Správce“) se zpracováním osobních údajů a je srozuměn s podmínkami jejich ochrany popsanými v tomto dokumentu, a s těmito podmínkami v celém znění souhlasí. Poskytovatel je Správcem osobních údajů uživatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah zpracování

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Profilová fotografie
 • Dále pak odkazy na uživatelův Facebook, Instagram nebo osobní webovou stránku, uživatelovo město, uživatelův stát, pokud tyto údaje uživatel vyplní ve svém profilu

Důvod zpracování

a/ Oprávněný zájem správce (registrace uživatele):

 • Jméno, příjmení, profilovou fotografii, město, stát a odkazy na Facebook, Instagram a osobní webové stránky je nutné zpracovávat za účelem vytvoření, úplnosti a identifikace uživatelského profilu.
 • Všechny tyto údaje je možné změnit v uživatelském profilu po přihlášení do webu.

b/ platný souhlas se zpracováním osobních údajů (newsletter)

 • E-mail je nutné zpracovávat za účelem přihlášení k odběru newsletteru s informačním a obchodním sdělením.

Zpracování osobních údajů zpracovateli

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně další osobě v souladu se Zákonem a GDPR. Zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Pavel Szabo, Na Vyhlídce 772/7 Vratimov, 73932, IČ 749 472 57

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Web obsahuje odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud uživatel klikne na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a Správce nemůže být odpovědný za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy.

Web využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Vždy jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Neuchováme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let od posledního udělení souhlasu.

Po přihlášení uživatele do svého profilu na webu znovu začne pětiletá lhůta na zpracování osobních údajů uživatele

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v datacentrech společností vshosting

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uživatelů jsou chráněny u Správce a zpracovatele pomocí moderních standardů. Jejich ochrana je zabezpečena jedinečnými uživatelskými jmény a hesly.

Zobrazení osobních údajů na Webu

Uživatel si je plně vědom možného zveřejnění některých svých osobních údajů na stránce jeho profilu a i v dalších částech webu a s tímto zveřejněním souhlasí.

Zákaz zasílání obchodních sdělení

Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za účelem marketingu může kdykoliv odvolat a to:

 • v uživatelském profilu
 • kliknutím na odkaz v patičce e-mailu
 • zasláním zprávy na adresu [email protected].

Práva uživatele

Uživatel bere v potaz, že má podle zákona právo:

 • požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • úpravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • smazání osobních údajů (čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR). Pokud uživatel požaduje vymazání svého uživatelského účtu spolu s osobními údaji ze systému, je třeba napsat takový požadavek na [email protected]. Výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy
 • omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů

Narušení bezpečnosti

Při narušení bezpečnosti nakládání s daty či unikem dat Správce neprodleně do 24 hodin uvědomí uživatele webu a Úřad pro ochranu osobních údajů.

Všeobecné podmínky Webu

Užívání Webu se řídí všeobecnými podmínkami, které najdete na adrese www.gigaplaces.com

Závěrečná ustanovení

Pokračováním využívání Webu vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.

Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.

Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.


Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.