Všeobecné podmínky používání webu www.GigaPlaces.com

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné podmínky (dále „VP“) upravují práva a povinnosti uživatelů a provozovatele při používání webu www.GigaPlaces.com (dále „web“) a při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webu

1.2. Provozovatelem webu a poskytovatelem služeb na tomto webu je Ing. Petr Liška, IČ: 684 933 55, Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Česká republika, (dále „provozovatel“).

1.3. Uživatelem webu se pro účely těchto VP rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která web používá, využívá služeb na tom webu či ho jinak užívá

1.4. Uživatel používáním tohoto webu, využitím služeb na tomto webu či jiným užitím webu souhlasí s těmito VP provozovatele. Pokud jako uživatel s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte jakkoliv tento web

1.5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

1.6. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

1.7. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb webu včetně smazání obsahu

1.8. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením svého uživatelského účtu provozovatelem.

1.9. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele, jako je uživatelské jméno a heslo, kterými se přihlašuje k webu.

1.10. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb webu a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky a pravidly používání služeb provozovatele.

2. Omezení odpovědnosti provozovatele

2.1. Obsah webu má pouze informativní charakter. Provozovatel tak neručí za správnost a úplnost informací na webu

2.2. Jakékoliv údaje a informace na webu, s výjimkou VP, nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem.

2.3. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

2.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním tohoto webu.

2.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webu a zároveň za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webu.

3. Autorská práva

3.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

3.2. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat a přenášet obsah webu, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele

3.3. Uživatel, tímto prohlašuje, že je držitelem autorských práv, a to práv osobnostních i majetkových, k textovým i obrazovým materiálům poskytnutým v rámci jakýchkoliv svých příspěvků na webu. Pokud by výše uvedené prohlášení uživatele nebylo správné, úplné a pravdivé, nese uživatel plnou odpovědnost vůči skutečným autorům či jiným oprávněným nositelům autorských práv.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely propagace a zajištění služeb webu.

3.4. Provozovatel je oprávněn, pokud má důvodné podezření, že uživatel porušil, nebo hodlá porušit autorská práva provozovatele či jiných osob, práva duševního vlastnictví provozovatele či jiných osob, či případně jiná ustanovení těchto VP, pozastavit uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu, případně zcela jeho uživatelský účet zrušit a zamezit mu v užívání služeb webu.

3.5. Uživatel webu umožňuje provozovateli zasahovat do obsahu svých vložených článků pro tyto účely:

  • upravení gramatických a stylistických chyb
  • překladu textů do angličtiny či jiných jazyků
  • doplnění o praktické informace
  • změna hlavního názvu či podnázvu článku
  • vložení externích odkazů
  • přidání GPS souřadnic

4. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou definovány v samostatném dokumentu na této adrese: https://www.gigaplaces.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

5.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VP.

5.3. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu [email protected]


Tyto VP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.