Ogólne warunki korzystania z www.GigaPlaces.com

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki (dalej „VP”) regulują prawa i obowiązki użytkowników i operatorów podczas korzystania ze strony internetowej www.GigaPlaces.com (zwanej dalej „siecią”) oraz podczas korzystania z usług operatora świadczonych za pośrednictwem interfejsu użytkownika teren 1.2. Operatorem strony i dostawcą usług na tej stronie jest inż. Petr Liška, IČ: 684 933 55, Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Republika Czeska, (zwany dalej „operatorem”). 1.3. W rozumieniu niniejszych OWU użytkownik serwisu oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z serwisu, korzysta z usług serwisu lub korzysta z niego w inny sposób 1.4. Korzystając z tej witryny, korzystając z usług na tej witrynie lub korzystając z witryny w inny sposób, użytkownik zgadza się z wiceprezesem operatora. Jeśli jako użytkownik nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj w żaden sposób z tej witryny 1.5. Operator zastrzega sobie prawo do interwencji w systemie bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników. 1.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub awarię usług. 1.7. Operator ma prawo w każdej chwili bez prawa ze strony użytkownika do zakończenia lub ograniczenia świadczenia usług internetowych, w tym usunięcia treści 1.8. Użytkownikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie w związku z usunięciem jego konta użytkownika przez operatora. 1.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych identyfikujących użytkownika, takich jak nazwa użytkownika i hasło, który loguje się do serwisu. 1.10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań związanych z korzystaniem z serwisów internetowych i wyraża zgodę na niewykorzystywanie usług do jakichkolwiek działań, które są lub mogą być sprzeczne z prawem Republiki Czeskiej oraz zasadami korzystania z usług operatora . 2. Ograniczenie odpowiedzialności operatora 2.1. Zawartość serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji na stronie 2.2. Wszelkie dane i informacje zamieszczone w serwisie, z wyjątkiem VP, nie mają charakteru czynności prawnej mającej na celu nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy operatorem a użytkownikiem. 2.3. Operator może wprowadzać zmiany w informacjach na tej stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. 2.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą ponieść użytkownicy w związku z korzystaniem z tej witryny. 2.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamę, lub. inna forma promocji prowadzona przez jakąkolwiek osobę trzecią za pośrednictwem serwisu i jednocześnie dla zawartości stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem serwisu. 3. Prawa autorskie 3.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu jest chroniona przepisami o ochronie praw autorskich oraz innymi przepisami regulującymi ochronę własności intelektualnej. 3.2. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania, kopiowania, rozpowszechniania, sprzedawania i przekazywania zawartości serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody operatora 3.3. Użytkownik niniejszym oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, do materiałów tekstowych i graficznych udostępnianych jako część jego wkładu na stronie. Jeżeli powyższe oświadczenie użytkownika nie jest poprawne, kompletne i prawdziwe, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec faktycznych autorów lub innych uprawnionych posiadaczy praw autorskich. 3.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniając na stronie jakikolwiek swój wkład (tekstowy, wizualny, audiowizualny lub inny) o charakterze autorskim, udziela operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo i ograniczonej czasowo licencji na korzystanie z takich treści. składki na cele promocyjne i usługi internetowe. 3.4. Operator jest uprawniony, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik naruszył lub zamierza naruszyć prawa autorskie operatora lub innych osób, prawa własności intelektualnej operatora lub innych osób lub inne postanowienia niniejszych OWU, zawiesić użytkownika dostępu do swojego konta użytkownika lub jego użytkownik zlikwiduje konto i uniemożliwi mu korzystanie z usług internetowych. 3.5. Użytkownik serwisu umożliwia operatorowi ingerencję w treść umieszczanych przez siebie artykułów w następujących celach: korekta błędów gramatycznych i stylistycznych tłumaczenia tekstów na język angielski lub inne języki dodanie informacji praktycznych zmiana tytułu głównego lub podtytułu wstawianie linków zewnętrznych dodanie współrzędnych GPS 4. Polityka prywatności Dane dotyczące polityki prywatności określa odrębny dokument pod adresem: https://www.gigaplaces.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 5. Postanowienia końcowe 5.1. Stosunek prawny między operatorem a użytkownikiem podlega prawu czeskiemu. 5.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, taka nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWU. 5.3. Operator dba o zachowanie praw autorskich lub innych praw i prosi użytkownika o to samo. W przypadku wykrycia przez użytkownika naruszenia praw autorskich lub innych praw, operator może powiadomić operatora o tym podejrzeniu na swój adres e-mail [email protected] Niniejsze VP wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.