Algemene gebruiksvoorwaarden van www.GigaPlaces.com

1. Algemene bepalingen 1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna "VP") regelen de rechten en plichten van gebruikers en operators bij het gebruik van de website www.GigaPlaces.com (hierna "web") en bij het gebruik van de diensten van de operator die worden aangeboden via de gebruikersinterface van de website 1.2. De exploitant van de website en de aanbieder van diensten op deze website is Ing. Petr Liška, IČ: 684 933 55, Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Tsjechië, (hierna "exploitant" genoemd). 1.3. Voor de toepassing van deze AV betekent de gebruiker van de website elke natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt, de diensten op die website gebruikt of er op een andere manier gebruik van maakt. 1.4. Door gebruik te maken van deze website, gebruik te maken van de diensten op deze website of anderszins gebruik te maken van de website, gaat de gebruiker akkoord met deze VP van de exploitant. Als u als gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze 1.5-website dan op geen enkele manier. De exploitant behoudt zich het recht voor om in het systeem in te grijpen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. 1.6. De exploitant is niet verantwoordelijk voor eventuele onbeschikbaarheid of storing van diensten. 1.7. De exploitant heeft te allen tijde het recht, zonder enig recht van de gebruiker, om het aanbieden van webdiensten, inclusief het verwijderen van inhoud, te beëindigen of te beperken. 1.8. De gebruiker heeft geen recht op enige vergoeding in verband met de opzegging van zijn gebruikersaccount door de exploitant. 1.9. De exploitant is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersidentificatiegegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee wordt ingelogd op de website. 1.10. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn acties met betrekking tot het gebruik van de webservices en stemt ermee in de services niet te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn of kunnen zijn met de wetten van de Tsjechische Republiek en de regels voor het gebruik van de services van de operator . 2. Beperking van de aansprakelijkheid van de exploitant 2.1. De inhoud van de website is louter informatief. De exploitant is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie op de website 2.2. Eventuele gegevens en informatie op de website, met uitzondering van VP, hebben niet het karakter van een rechtshandeling gericht op het tot stand brengen van een rechtsverhouding tussen de exploitant en de gebruiker. 2.3. De exploitant kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de informatie op deze site. 2.4. De exploitant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die gebruikers kunnen oplopen in verband met het gebruik van deze website. 2.5. De exploitant draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor reclame, of. een andere vorm van promotie die door een derde via de website wordt uitgevoerd en tegelijkertijd voor de inhoud van webpagina's van derden die via de website kunnen worden bezocht. 3. Auteursrecht 3.1. De gebruiker erkent dat de inhoud van de website wordt beschermd door auteursrechtelijke beschermingsvoorschriften en andere voorschriften die de bescherming van intellectueel eigendom regelen. 3.2. De gebruiker is niet gerechtigd de inhoud van de website te reproduceren, kopiëren, distribueren, verkopen en door te geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant. 3.3. De gebruiker verklaart hierbij dat hij de houder is van het auteursrecht, zowel persoonlijke als eigendomsrechten, op tekst- en beeldmateriaal dat wordt geleverd als onderdeel van zijn bijdragen op de website. Indien de bovenstaande verklaring van de gebruiker niet correct, volledig en waar is, draagt de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid jegens de eigenlijke auteurs of andere geautoriseerde auteursrechthouders. 3.3. De gebruiker erkent dat door het ter beschikking stellen van een van zijn bijdragen (tekstueel, visueel, audiovisueel of anderszins) van auteursrechtelijke aard op de website, hij de exploitant een gratis, niet-exclusieve, in de tijd beperkte en in de tijd beperkte licentie verleent om dergelijke bijdragen voor promotionele doeleinden en webservices. 3.4. De Exploitant is gerechtigd, indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de Gebruiker inbreuk heeft gemaakt, of voornemens heeft te schenden op het auteursrecht van de exploitant of andere personen, intellectuele eigendomsrechten van de exploitant of andere personen, of andere bepalingen van deze AV, de gebruiker op te schorten toegang tot zijn gebruikersaccount, of zijn gebruiker annuleert het account en voorkomt dat hij de webservices gebruikt. 3.5. De gebruiker van de website staat de exploitant toe om in te grijpen in de inhoud van zijn ingevoegde artikelen voor de volgende doeleinden: aanpassing van grammaticale en stilistische fouten van vertaling van teksten in het Engels of andere talen toevoeging van praktische informatie verandering van hoofdtitel of ondertitel van artikel invoeging van externe links toevoeging van GPS-coördinaten 4. Privacybeleid Gegevens over het privacybeleid worden gedefinieerd in een afzonderlijk document op dit adres: https://www.gigaplaces.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 5. Slotbepalingen 5.1. De rechtsverhouding tussen de exploitant en de gebruiker wordt beheerst door het Tsjechische recht. 5.2. Als een bepaling van deze AV ongeldig of onwerkzaam is of wordt, heeft deze ongeldigheid of ondoeltreffendheid geen invloed op de geldigheid en effectiviteit van de andere bepalingen van de AV. 5.3. De exploitant zorgt voor het behoud van auteursrechten of andere rechten en vraagt de gebruiker hetzelfde te doen. In het geval dat de gebruiker een schending van auteursrechten of andere rechten constateert, kan de exploitant de exploitant van dit vermoeden op de hoogte stellen op zijn e-mailadres [email protected]. Deze VP's treden in werking op 1 januari 2016.